මෑතකාලීනව ගනු ලැබූ ප‍්‍රතිපත්තිමය තීරණවල බලපෑම, වෙළඳපොළ ණය පොලී අනුපාත වෙත කාර්යක්‍ෂමව සම්පේ‍්‍රෂණයවීම වර්ධනය කිරීම සඳහා, රුපියල් ණය සඳහා අය කරනු ලබන පොලී අනුපාත පහත දමන ලෙස දැනුම් දෙමින්, ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් බලපත‍්‍රලාභී බැංකු වෙත නිකුත් කළ විධානයට සමගාමීව, 2019 අපේ‍්‍රල් මස 26වෙනි දින නිකුත් කරන ලද ශ‍්‍රී ලංකා රුපියල් තැන්පතු සඳහා වන උපරිම පොලී අනුපාත පිළිබඳ 2019 අංක 01 දරන මුදල් නීති පනතේ නියෝගය, 2019 සැප්තැම්බර් 24වෙනි දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි අවලංගු කිරීමට මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත.